Regulamin Newslettera


Regulamin świadczenia usługi Newslettera

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o usługach i produktach Extended Tools Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Renesansowej 41/13 w Warszawie  NIP 5242461836, REGON 015484740, KRS 0000647300, tel. +48 22 866 54 75 (dalej Usługodawca).

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez Usługobiorca.

Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.extended.tools

Usługobiorca – osoba, która podała swój adres e-mail oraz zaakceptowała ten Regulamin w celu korzystania z Usługi oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

Usługa – świadczenie realizowane na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie

Zasady świadczenie Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych niezbędne dane osobowe.
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie Usługobiorcom, czyli osobom które:
  1. podały swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym lub okienku LiveChat dostępnym na stronie www.extended.tools
  2. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
  3. zgodziły się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
  4. zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość” pod formularzem kontaktowym lub „Rozmawiaj teraz” w oknie LiveChat. Wybranie opcji „Rozmawiaj teraz” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w związku z korzystaniem z usługi LiveChat.
 4. Realizacja Usługi formularza kontaktowego odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub kontakt telefoniczny pod podany numer telefonu. Realizacja usługi LiveChat odbywa się poprzez odpowiadanie w czasie rzeczywistym na pytania Usługobiorcy. Obie usługi są realizowane w godzinach pracy Usługodawcy.
 5. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Usługobiorcy na w ramach serwisu (odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści serwisu.

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla użytkowników

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
  3. konto poczty e-mail i/lub numer telefonu;
 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres wskazany na stronie Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres wskazany na stronie Usługodawcy. Usunięcie adresu e-mail z bazy Usługobiorców nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi określonej niniejszym Regulaminem, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 3. Usługodawca udostępnia dane Usługobiorców podmiotom wspierającym działanie usługi elektronicznych, w szczególności: Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, LiveChat, Inc. (One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619 United States of America).
 4. Dane będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane.
 5. Dane są przetwarzane za zgodą Subskrybenta tylko i wyłączenie w okresie świadczenia usługi. Po zakończenia świadczenia usługi Usługodawca usunie wszystkie dane osobowe Subskrybentów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.
 6. Subskrybentowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa UODO.
 7. Subskrybentowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2019 r. i  jest dostępny pod adresem www.extended.tools
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Usługobiorców za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy, a o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak możemy Ci pomóc?


Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska