Regulamin


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin obowiązuje od dnia  19.06.2023 r.

Poprzednia wersja regulaminu:

Regulamin Extended Tools Polska do 18-06.2023 r.

Regulamin określa zasady realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Extended Tools Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Renesansowej 41/13 w Warszawie NIP 5242461836, REGON 015484740, KRS 0000647300, tel. +48 22 866 54 75 (dalej Usługodawca).

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez Usługobiorca.

Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.extended.tools

Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług dostępnych w ramach Serwisu

Usługa – świadczenie realizowane na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie. Niniejszy Regulamin dotyczy usług:

Zasady świadczenia Usługi

 1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.
 2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych niezbędne dane osobowe.
 3. Usługa jest świadczona wyłącznie Usługobiorcom, czyli osobom które:
  1. podały swoje dane w celu skorzystania z Usługi,
  2. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść,
  3. zgodziły się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
  4. zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość” pod formularzem kontaktowym lub „Wyślij” w oknie zapisu na newsletter lub wysyłając wiadomość w oknie Hubspot Live Chat na stronie. Korzystanie z czatu Hubspot na stronie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w związku z korzystaniem z usługi Hubspot Live Chat.
 4. Realizacja Usługi formularza kontaktowego odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub kontakt telefoniczny pod podany numer telefonu. Realizacja usługi Hubspot Live Chat odbywa się poprzez odpowiadanie w czasie rzeczywistym na pytania Usługobiorc Obie usługi są realizowane w godzinach pracy Usługodawcy. Realizacja Usługi newslettera odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 5. Serwis Usługodawcy zawiera pliki cookies odnotowujące działania Usługobiorcy w ramach Serwisu (odsłony oraz czas wyświetlania) służące Usługodawcy do indywidualnego dopasowywania treści Serwisu. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla Usługobiorcy

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies;
  3. konto poczty e-mail i/lub numer telefonu;
 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

 

Reklamacje

 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres wskazany na stronie Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 

Zrezygnowanie z Usługi

 1. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli w wiadomości o e-mail na adres wskazany na stronie Usługodawcy. Zakończenie świadczenia Usługi nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Usług określonych niniejszym Regulaminem. Podstawą przetwarzania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług jest umowa z nim zawarta, a w zakresie dostarczania informacji o charakterze marketingowym, w tym profilowania, jego zgoda.
 3. Usługobiorca może wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie realizowane przed jej wycofaniem.
 4. Usługodawca udostępnia dane Usługobiorców podmiotom wspierającym działanie usługi elektronicznych, w szczególności: HubSpot Inc (25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 United States), a także agencji reklamowej zapewniającej wsparcie działań promocyjnych oraz marketingowych. Przekazanie danych jest realizowane na podstawie zawartych umów powierzenia.
 5. Dane będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane.
 6. Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody lub zakończenia świadczenia usługi, w zależności, który okres będzie dłuższy.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa UODO.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, usuwania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.
 10. Dane Usługobiorcy będą transferowane do USA. Zgodność z RODO oraz możliwość skorzystania przez Usługobiorcę ze swoich praw zapewnia zawarcie z odbiorcami danych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopię informacji o zabezpieczeniu danych przekazywanych do USA można uzyskać od IOD.
 11. W celu wycofania zgody lub skorzystania z pozostałych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych: iod@extended.tools

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2023 r. i jest dostępny pod adresem www.extended.tools
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Usługobiorców za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Usługobiorcy, a o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Usługobiorca rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska