Rozwój komunikacji

Bądź na bieżąco! Inspiracje, aktualności
i nowości z branży HR.

Efektywny zespół, skuteczna organizacja – narzędzia Extended DISC

Wiele organizacji, zatrudniających skądinąd kompetentnych pracowników, traci znaczną część ich potencjału z powodu niedopasowania lub braku wzajemnego zrozumienia stylów zachowań poszczególnych członków zespołu. Poszerzenie wiedzy o sposobie funkcjonowania i predyspozycjach współpracowników może więc znacząco poprawić ich indywidualną i zespołową efektywność – chociażby dzięki obniżeniu ilości i natężenia konfliktów oraz lepszemu rozdziałowi zadań. Tę możliwość dają nam narzędzia Extended DISC.

Podobnie, jak wiele innych obecnie stosowanych metod badania ludzkich zachowań w pracy, również Extended DISC opiera się na pracach Carla Gustava Junga. Jego podstawą jest typologia zachowań ludzi, uwzględniająca cztery główne style funkcjonowania. Są nimi: Dominacja, Wpływ, Uleganie, Zgodność (termin DISC pochodzi od skrótu ich angielskich nazw – Domination, Influence, Submission, Compliance). Oparta na tym modelu, jednak znacznie bardziej rozbudowana analiza stylów zachowań, dokonywana przy pomocy precyzyjnych narzędzi Extended DISC®, daje miarodajne, wiarygodne, a przy tym użyteczne w praktyce biznesowej wyniki. Model Extended DISC, pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji typów zachowań.

Warto podkreślić, że koncepcja ta opiera się na kilku istotnych zasadach:

  • służy do obserwacji i analizy zachowań (nie zaś do analizy cech osobowości);
  • nie służy do podziału ludzi na dobrych lub złych, nie mierzy też ich inteligencji ani wiedzy (analizuje jedynie ich zachowania);
  • nie ma w nim stylów funkcjonowania lepszych lub gorszych (analizowane jest jedynie ich dopasowanie do ról pełnionych na danym stanowisku lub w danym zespole).

W praktyce oznacza to, że wyniki obrazują kim respondent jest, a nie – kim wydaje mu się, że powinien być w danym miejscu pracy. Pozwalają one też na określenie jego naturalnego, spontanicznego stylu zachowań oraz stylu, jaki uczestnik badania może przyjmować w warunkach pełnionych ról zawodowych.

Zobacz webinar: Czym jest model Extended DISC i jak on może pomóc twojej organizacji?

Profil wymagań stanowiska

Profil Stanowiska Extended DISC® pomaga zdefiniować wymagania behawioralne dla danego stanowiska pracy. Ta metoda pozwala na zobiektywizowanie listy zachowań wymaganych na danym stanowisku. System posiada raporty dedykowane dla różnych grup stanowisk w organizacji, takich jak: przywództwo, zarządzanie, sprzedaż, obsługa klienta, zespół, zespół projektowy, stanowiska informatyczne, stanowiska dla przedsiębiorców, stanowiska administracyjne, szkolenia.

Diagnoza predyspozycji

Extended DISC Analiza Indywidualna® jest katalogiem naturalnych reakcji opisujących styl zachowania preferowany przez daną osobę w różnych sytuacjach. Jest to metoda kwestionariuszowa oparta na samoopisie. Respondent udziela odpowiedzi w formie elektronicznej – poprzez Internet. Raport Analizy Indywidualnej uwzględnia takie informacje, jak m.in.: charakterystyczne cechy zachowań danej osoby, jej styl komunikowania się, sposób podejmowania decyzji, sugestie na temat tego, co ją motywuje lub demotywuje, profil idealnego przełożonego, mocne strony danej osoby oraz proponowane obszary pracy nad sobą. Raport można również uzupełnić o charakterystykę preferowanej przez respondenta roli w zespole, jak również dołączyć opisy zachowań związanych z konkretnymi stanowiskami pracy. Zestawiając wyniki Profil Stanowiska oraz Analizy Indywidualnej użytkownik otrzymuje przejrzysty obraz dopasowania oraz luk istniejących pomiędzy wymaganiami pracy na danym stanowisku, a preferencjami pracownika.

Porównanie pary współpracowników

Extended DISC Analiza Pary Pracowników® powstaje poprzez zagregowanie wyników pojedynczych Analiz Indywidualnych dwóch wybranych osób. W ten sposób uzyskujemy informacje, które pozwalają na lepsze ich wzajemne zrozumienie, a dzięki temu – bardziej efektywną współpracę. Narzędzie to pokazuje zarówno obszary, w których wybrane osoby będą się wzmacniały i uzupełniały, jak też pola potencjalnych konfliktów.

Zasoby zespołu

Extended DISC Analiza Zespołu® charakteryzuje zarówno ogólny obraz preferowanych zachowań w badanym zespole, jak również dostarcza szczegółowych informacji, które pomagają ustalić, w jakim stopniu profil respondenta pasuje do profilu zespołu (czy np. kandydat do pracy wzmocni styl zachowania innych osób, a może też uzupełni je o nowe predyspozycje). Dane do Analizy Zespołu pochodzą z kwestionariusza Analizy Indywidualnej – nie ma więc potrzeby wypełniania dodatkowych kwestionariuszy. Raport na temat grupy współpracowników przedstawia informacje w postaci czytelnego, zwięzłego i łatwego do zrozumienia diagramu (zwanego diamentem) – zawiera m.in.: charakterystykę naturalnego stylu zachowania całego zespołu oraz tzw. stylu adaptowanego, czyli sposobu dostosowywania się pod wpływem występujących w nim nacisków (presji), a także mocne strony oraz obszary do doskonalenia. Zastosowanie Analizy Zespołu pozwala uzyskać odpowiedzi na szereg pytań dotyczących jego efektywności. Jakie są mocne strony tego zespołu, a jakie są jego słabości? Czy mamy w nim koncentrację jakichś zachowań i jak to wpływa na zespół? Jakiego typu zachowań w zespole brakuje i jak możemy je zastąpić, uzupełnić? Kto swoim zachowaniem wywiera największy wpływ na badany zespół?

System FinxS jest zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych. Wykorzystuje on jednorodną terminologię, eliminując konieczność uczenia się nowych pojęć przy używaniu kolejnych narzędzi. Oprócz powyżej opisanych narzędzi m.in. dostępne są:

  • Ocena Kompetencji 360° – stanowi pomiar kompetencji określonych przez organizację dokonany przez otoczenie pracownika w porównaniu z jego samooceną.
  • Badania Ankietowe – stanowią platformę internetową umożliwiającą przeprowadzanie badań, np. klimatu organizacji, satysfakcji pracowników lub/i klientów.

 

Zobacz webinar: Czym jest model Extended DISC i jak on może pomóc twojej organizacji?

Renata Kaczyńska-Maciejowska
Autorka jest psychologiem, trenerem i konsultantem ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową PROSPERA Consulting

  • Data: 20.12.2018
  • |
  • Autor: Extended Tools

Czytaj również

Wszelkie prawa zastrzeżone - Extended Tools Polska